Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení. Více informací zde.

Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky

Knihovní řád Městské knihovny Prachatice


V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Prachatice, schválenou Zastupitelstvem města Prachatice 24.03.2003 usnesením č.j. 19/2003 ze dne 24.03.2003 a podle § 4, odst.6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád (dále jen KŘ):


I.

Základní ustanovení

Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny Prachatice

Městská knihovna Prachatice (dále jen MěK) je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Městská knihovna je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. MěK spravuje majetek města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a zařízení.

Čl.2 Veřejné knihovnické a informační služby

1. MěK poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

Jsou to zejména :

 • výpůjční služby:
  • půjčování knih, periodik a zvukových záznamů v budově knihovny – prezenční půjčování,
  • půjčování knih, periodik a zvukových záznamů mimo budovu knihovny – absenční půjčování,
 • meziknihovní služby:
  • meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,
  • mezinárodní meziknihovní služby,
 • reprografické služby
 • informační služby:
  • poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,
  • bibliograficko-informační služba-informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší,
  • lokačně-informační služba-zjišťování a informace o dostupnosti fondů,
  • přístup do elektronických databází lokálních i na síti, přístup na Internet,
  • konzultační služby, informace z oblasti veřejné správy, informace k problematice EU,
  • informace o neziskovém sektoru, informace pro zdravotně postižené,
  • elektronické služby- MVS, využívání plnotextových databází,
 • propagační služby:
  • pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách,
  • propagace MěK v tisku a sdělovacích prostředcích,
  • vytváření a aktualizace www stránek knihovny - www.knih-pt.cz,
  • pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro žáky, studenty a nejširší veřejnost,
  • speciální služby.

Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, sankční poplatky, úhrada za reprografické služby a za některé specializované služby.

2. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

 

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.3 Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Průkaz uživatele platí pro všechna oddělení knihovny, vystavuje se na dobu jednoho měsíce nebo jednoho roku ode dne registrace, jeho platnost je třeba obnovovat za registrační poplatek uvedený v Ceníku. Za průkaz uživatele i jeho příp. zneužití ručí čtenář. Proto je uživatel povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště, a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen ihned u výpůjčního pultu odevzdat čtenářský průkaz.
 2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice- č.1/2003, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
 4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy.
 5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
  1. základní identifikační údaje uživatele: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně. Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR (popř. cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR). Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil.
  2. další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně). Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 6. Knihovna dále o uživateli vede:
  1. údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) – např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, atd.
  2. údaje služební: údaje o tzv. transakcích- uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,
  3. údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel – vnitřní směrnice č.1/2003, který je přílohou KŘ.

 

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní uživatele ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné užívání služeb knihovny. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, zapáchajícím, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.

 1. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 2. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo ředitelce knihovny.

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 4. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 216/2006, kterým se mění zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

 

III.

Výpůjční řád

Čl. 6 Způsoby půjčování

 1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele a po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatelem, případně po objednání uživatelem online.
 2. Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

 1. Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 216/2006, kterým se mění zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
  1. jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
  2. jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (fondu příruční knihovny)
  3. jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
  4. jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.

Čl. 8 Postupy při půjčování

 1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 2. Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volných výběrech knihovny nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno si dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny. Uživatel si může dokumenty vyhledat prostřednictvím Internetu (www.knih-pt.cz ) v on-line katalogu knihovny a objednávku zaslat na e-mail: info@knih-pt.cz
 3. Před převzetím výpůjčky si je uživatel povinen dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému. Převzetí drahého dokumentu je uživatel povinen potvrdit svým podpisem na výpůjčním potvrzení (reverzní lístek).
 4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.
 5. Pro nemocné a jinak handicapované uživatele doručí knihovna požadované dokumenty až domů (donášková služba).

Čl. 9 Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je pro knihy i periodika zpravidla jeden měsíc, pro zvukové záznamy2 týdny.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena:
  1. pokud dokument nemá rezervován další uživatel.
  2. u řádných výpůjček knih a periodik mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
  3. u řádných výpůjček zvukových záznamů mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o dva týdny, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 6 týdnů. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

Čl. 10 Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 2. Uživatel má možnost vrátit knihovní jednotku (s výjimkou dokumentů poskytnutých meziknihovní výpůjční službou, stolních her, tematických kufříků a elektronických čteček) prostřednictvím tzv. biblioboxu (zařízení - schránky k vracení knih). V tomto případě si nelze vyžádat potvrzení o vrácení knihovní jednotky. Knihovní jednotka vrácená prostřednictvím biblioboxu bude odepsána nejpozději následující provozní den po dni, kdy byla kniha do biblioboxu vhozena. Pokud bude knihovní jednotka vhozená do biblioboxu poškozená, zašpiněná či jinak znehodnocená, nebude odepsaná z uživatelského konta a uživatel bude kontaktován ve věci náhrady této poškozené knihovní jednotky.

Čl.11 Odpovědnost za vypůjčený dokument

Uživatel nesmí vypůjčený dokument přenechat jiným osobám a je povinen chránit jej před poškozením ztrátou nebo zničením.

Čl.12 Obecná ustanovení o půjčování

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Čl. 13 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

 1. Uživatel odpovídá za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému a výpůjční potvrzení.
 2. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, je povinen jej řádně zabalit a poslat jako doporučenou zásilku, nebo zásilku pojistit. Za zásilku odpovídá až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.
 3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli (sankční poplatky) - smluvní pokutu a paušální náklady na upomínky. První nedodržení výpůjční doby (upomínku) knihovna neoznamuje. Písemné upozornění (druhou a další upomínku) knihovna zasílá až po uplynutí alespoň dvou měsíců od data výpůjčky. Upomínka musí obsahovat výzvu k plnění a upozornění, že nárok bude uplatněn u příslušného soudu.
 4. Čtenář je povinen vyrovnat všechny i event. předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby.
 5. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14 Práva a povinnosti uživatelů ve studovně

Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty, vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (meziknihovní služby). Uživatel může studovat ve studovně dokumenty, které si vypůjčil z fondu regionální literatury a z fondu studovny.

Čl. 15 Přístup do studovny

 1. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníků knihovny.
 2. Uživatelé nesmí psacími potřebami způsobit poškození knihovních fondů. Do prostorů studoven se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny.
 3. Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně.

Čl. 16 Meziknihovní služby

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

Čl. 17 Reprografické služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. č. 216/2006, kterým se mění zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Čl. 18 Tematické kufříky

Tematický kufřík je souborem knih, didaktických pomůcek, hraček, společenských her a CD, vše uceleně umístěno v přepravním boxu - kufříku. Tematický kufřík je zaměřen vždy na jedno určité téma, jedná se o soubor zábavněvzdělávacích pomůcek.

Pravidla půjčování tematických kufříků

Půjčování

 1. Tematické kufříky jsou zaevidovány v katalogu Městské knihovny Prachatice (jejich seznam najdete na www.knih-pt.cz).
 2. Jejich výpůjčka je možná v oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Prachatice v Husově ulici čp.70 v Prachaticích.
 3. Kufřík je možno zarezervovat.
 4. Absenčně lze půjčit pouze jeden kufřík na dobu jeden měsíc bez možnosti prodloužení.
 5. Čtenářům mladším 15 let se kufřík půjčí pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 6. Před půjčením je zkontrolován obsah kufříku a čtenář obdrží potvrzení o zápůjčce společně se seznamem všech jeho komponentů (knihy, hrací předměty a ostatní dokumenty)
 7. Vypůjčitel je povinen kufřík užívat tak, aby nebyl poškozen kufřík ani jeho příslušenství.
 8. Vypůjčitel není oprávněn přenechat kufřík k užívání jiné osobě.
 9. Kufřík se půjčuje na základě smlouvy o výpůjčce. Smlouva o výpůjčce je přílohou č. 2 knihovního řádu.

Vracení

 1. Čtenář je povinen vrátit tematický kufřík ve stanoveném termínu.
 2. Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vrácením kufříku, je povinen zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 20,- Kč za každý započatý den prodlení.
 3. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě, nahradí vzniklou škodu v plné výši.
 4. Při vrácení kufříku čtenář obdrží potvrzení.

Čl. 19 Čtečky elektronických knih

Pravidla půjčování a používání čteček elektronických knih

 1. Čtečky elektronických knih (dále čtečky) jsou k dispozici k prezenčním i absenčním výpůjčkám. Výpůjčka je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovního systému ve studovně Městské knihovny Prachatice.
 2. Absenčně jsou čtečky půjčovány na dobu 14 dnů bez možnosti dalšího prodloužení.
 3. Čtečku si může půjčit každý čtenář starší 18 let, který má platnou registraci s dobou trvání 1 rok a nemá vůči knihovně žádné závazky.
 4. Na jednu platnou registraci si je možné půjčit pouze jednu čtečku.
 5. Absenční výpůjčky čteček jsou realizovány na základě Smlouvy o výpůjčce (dále jen Smlouva) uzavřené mezi čtenářem a knihovnou, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky. Smlouva o výpůjčce je přílohou č. 1 k tomuto knihovnímu řádu.
 6. Čtenář je povinen prokázat při půjčování i vracení čtečky svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
 7. Při výpůjčce skládá čtenář vratnou zálohu (kauci) ve výši 500,-Kč, která mu bude vrácena při návratu čtečky.
 8. Čtenář je povinen vrátit čtečku ve stanoveném termínu. V případě překročení výpůjční doby je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené Ceníkem a Smlouvou.
 9. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Čtenář není oprávněn elektronické knihy ze čtečky mazat ani přidávat. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá čtenář.
 10. Čtenář je povinen zacházet se čtečkou podle přiloženého návodu. Čtenář nesmí měnit nastavení čtečky.
 11. Čtečka musí být vrácena ve stejné půjčovně, kde byla vypůjčena.
 12. Čtenář je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena a aby nedošlo k její ztrátě či zničení.
 13. Při půjčování a vracení je zkontrolována funkčnost čtečky. Čtečka je půjčována plně nabitá a při jejím vracení musí být také plně nabitá.
 14. Čtečku vrací uživatel plně nabitou z důvodu kontroly funkčnosti a s vymazanými poznámkami. Při porušení této podmínky nebude čtečka převzata a uživatel musí čtečku připravit dle podmínek uvedených ve Smlouvě.
 15. V případě poškození čtečky nebo příslušenství je čtenář v souladu se Smlouvou povinen uhradit vzniklou škodu (zaplatit opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty).
 16. Pokud čtenář poškodí čtečku tak, že ji nebude možné dále používat nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí v souladu se smlouvou její pořizovací cenu včetně příslušenství.
 17. V případě poškození nebo ztráty čtečky popř. jejího příslušenství, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle Smlouvy.
 18. Čtenář není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.
 19. Součástí přílohy je Smlouva o výpůjčce k jednotlivým druhům čteček pro absenční výpůjčku.

 

IV.

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 20 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje ředitel knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje ředitel.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 21 Sankce za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Smluvní pokuta za pozdní vrácení:
  1. Bude-li uživatel v prodlení s vrácením dokumentu, je povinen zaplatit knihovně smluvní pokutu za pozdní vrácení.
  2. Povinnost platit smluvní pokutu za pozdní vrácení dokumentu nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  1. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis ředitele knihovny) následuje vymáhání právní cestou popř. za pomoci městské policie
  2. v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
 3. Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek

Čl. 22 Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 2951, odst. 1 v platném znění, kde se stanoví: „Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.“
 2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
  1. uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejné vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,
  2. jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (obojí na náklady uživatele) nebi jiné dílo.
  3. požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
  4. cena dokumentu podle obecné ceny (ceny na trhu) v době ztráty, cena vazby podle cen vazeb obvyklých v daném čase a místě v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu).
 3. Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
 4. Při náhradě podle bodů b,c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování atd.) za jeden dokument
 5. Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V.

Závěrečná ustanovení

Čl. 23 Výjimky z Knihovního řádu

Výjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Účinnost Knihovního řádu

 1. Knihovní řád byl schválen Radou města Prachatice dne 24.3.2014
 2. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 25.3.2014

 

 

Příloha č. 1

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Smluvní strany:

Městská knihovna Prachatice, příspěvková organizace
se sídlem 383 01 Prachatice, Husova 71
zastoupená Mgr. Hanou Mrázovou, ředitelkou
IČ: 00583197,
(dále jen „půjčitel“)

na straně jedné

a

…………………………………………………………………………… narozen/a …………………
bytem……………………………………………………………………………………………
číslo čtenářského průkazu : ………………..
(dále jen „vypůjčitel“)

na straně druhé

uzavírají podle ustanovení § 2193 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto smlouvu o výpůjčce:

 

Článek 1

Předmět smlouvy

 1. Půjčitel touto smlouvou předává vypůjčiteli do bezplatného dočasného užívání za podmínek, stanovených v této smlouvě čtecí zařízení zn. Amazon Kindle 4 WiFi, evidenční číslo BOOE 1501 1453 24GD, 2011/487 (BOOE 1501 1447 002Q) (dále jen „čtečka“ nebo také "Věc"), jehož pořizovací hodnota je 3.199,- Kč včetně příslušenství.
 2. Vypůjčitel tímto potvrzuje převzetí čtečky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což ověřil jejím odzkoušením, a zavazuje se ji řádně užívat v souladu s převzatým návodem. Spolu se čtečkou bylo vypůjčiteli předáno následující příslušenství: USB kabel, pouzdro, návod, přenosný obal.

 

Článek 2

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Vypůjčitel je povinen čtečku vrátit ve sjednaném místě, to je v jeho sídle na adrese Husova 71, 383 01 Prachatice - půjčovna studovny.
 2. Půjčitel má právo domáhat se vrácení vypůjčené čtečky dříve, pro důvod, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat. může požadovat vrácení předmětných věcí i před skončením smluvní doby, pokud vypůjčitel předmětné věci užívá v rozporu se smluveným účelem a způsobem dočasného užívání.
 3. Vypůjčitel se zavazuje čtečku užívat jen k práci s dokumenty dle přiloženého návodu.
 4. Vypůjčitel je povinen čtečku užívat sjednaným způsobem a chránit ji před poškozením, ztrátou či zničením.
 5. Pokud vypůjčitel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k Věci, je povinen nahradit vzniklou škodu (např. zaplatí opravu Věci nebo náklady na dokoupení příslušenství). Škoda se nahradí ve výši nákladů vynaložených na opravu Věci.
 6. Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, je neopravitelná, popřípadě náklady na opravu převyšují pořizovací cenu, popřípadě ji vůbec nevrátí, je povinen uhradit její pořizovací cenu. O způsobu náhrady rozhoduje odpovědný pracovník knihovny.
 7. Vypůjčitel je povinen vracet čtečku čistou a plně nabitou.
 8. Vypůjčitel není oprávněn přenechat čtečku k užívání jiné osobě.
 9. Smluvní strany se dohodly, že vyskytnou-li se v době platnosti smlouvy mimořádné náklady na Věc, vynaloží je vypůjčitel sám na svoje náklady. Náhrada za vynaložení mimořádných nákladů mu tím nepřísluší.

 

Článek 3

Doba trvání, vratná záloha

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. od …………………. do…………………. .
 2. Půjčitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vypůjčitel čtečku neužívá řádně za podmínek této smlouvy. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. Vypůjčitel je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu půjčiteli čtečku předat zpět ve stavu běžného opotřebení.
 3. Nebude-li čtečka vrácena vypůjčitelem půjčiteli řádně a včas, je vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 10,-Kč za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody. Vypůjčitel je povinen uhradit i náklady spojené s upomínáním.Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vrácením čtečky, zavazuje se zaplatit půjčiteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý započatý den prodlení, v případě zaslání upomínky i upomínací poplatky. Smluvní pokuta je splatná při vrácení čtečky.
 4. Vypůjčitel se zavazuje při převzetí čtečky podle „Článku 1“ této smlouvy zaplatit v hotovosti vratnou zálohu (kauci) ve výši 500,- Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení čtečky vydána zpět. V opačném případě bude jistina započtena proti smluvní pokutě, případně vzniklé škodě z titulu poškození věci.

 

Článek 4

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
 2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu je možno měnit i doplňovat písemnými dodatky.
 3. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami.

 

V Prachaticích dne ………………….

za půjčitele:                                                                                   vypůjčitel:

Čtečka vrácena v pořádku dne …………….. . Záloha 500,- Kč vrácena dne …………………

za půjčitele:                                                                                   vypůjčitel:

 

 

Příloha č. 2

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená mezi

Smluvní strany:

Městská knihovna Prachatice, příspěvková organizace
se sídlem 383 01 Prachatice, Husova 71 
zastoupená Mgr. Hanou Mrázovou, ředitelkou 
IČ: 00583197, 
(dále jen „půjčitel“)

na straně jedné

a

…………………………………………………………………………… narozen/a ………………… 
bytem…………………………………………………………………………………………… 
číslo čtenářského průkazu : ……………….. 
(dále jen „vypůjčitel“)

na straně druhé

Účastníci této smlouvy uzavírají po vzájemné shodě v souladu se zněním § 2193 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto smlouvu o výpůjčce :

 

Článek I.

Předmět výpůjčky

 1. Půjčitel touto smlouvou přenechává níže uvedenou nezuživatelnou věc Vypůjčiteli a zavazuje se mu umožnit její bezplatné a dočasné užívání.
 2. Vypůjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí věci.
 3. Předmětem této výpůjčky je tematický kufřík ..................... (dále jen "Kufřík" nebo také "Věc").

 

Článek II.

Účel užívání

 1. Předmět výpůjčky je Vypůjčitel oprávněn užívat způsobem přiměřeným povaze Věci, tedy zejména k výuce a vzdělávání dítěte.
 2. Vypůjčitel je povinen Věc užívat sjednaným způsobem a chránit ji před poškozením, ztrátou či zničením.
 3. Pokud Vypůjčitel užívá věc k jinému účelu, než k jakému mu byla dána Věc do užívání, je povinen ji na žádost Půjčitele bezodkladně vrátit.
 4. Vypůjčitel není oprávněn přenechat Věc do užívání třetí osoby.

 

Článek III.

Doba výpůjčky

 1. Vypůjčitel je povinen Věc vrátit Půjčiteli, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do ................ .
 2. Vypůjčitel je povinen Věc vrátit, to je v sídle Půjčitele na adrese: Husova 71, 383 01 Prachatice - půjčovna, oddělení pro děti a mládež.
 3. Půjčitel má právo domáhat se vrácení vypůjčené Věci dříve, pro důvod, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat.
 4. Smluvní strany se dohodly, že vyskytnou-li se v době platnosti smlouvy mimořádné náklady na Věci, vynaloží je Vypůjčitel sám na svoje náklady. Náhrada za vynaložení mimořádných nákladů mu tím nepřísluší.
 5. Bude-li Věc poškozena či zničena, je Vypůjčitel povinen nahradit vzniklou škodu. To platí i pro případ ztráty Věci.

 

Článek IV.

Smluvní pokuta

Nebude-li Věc vrácena Vypůjčitelem Půjčiteli řádně a včas, je Vypůjčitel povinen uhradit Půjčiteli smluvní pokutu ve výši 20,-Kč za každý, i započatý den prodlení s vrácením Věci. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.

 

Článek V.

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

V Prachaticích dne

....................................................                                                          ...................................................

Za Městskou knihovnu
Prachatice:
Mgr. Hana Mrázová
ředitelka

 


Knihovní řád
(pdf, 796.6 kB)