Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení. Více informací zde.

Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky

Seniorská občanská společnost Prachatice, z.s.


Akce v listopadu 2017


 

Rádi se vzděláváme a kulturně si užíváme…    

       Seniorská občanská společnost Prachatice, z.s. dostala pozvání  od por. Bc. Martiny Joklové Policie ČR  na interaktivní preventivní akci „Nedáme se„. Jedná se o formu hraných scének, které názorně ukazují, jak nepodlehnout podvodníkům, kteří pod různými záminkami  chtějí důvěřivé lidi obrat o finanční prostředky.

      Byly nám nabídnuty dva termíny konání této velmi zajímavé akce. Jeden termín byl 21. 11. 2017 od 16.00 hodin v radničním sále MěÚ Prachatice, ale ten jsme museli odmítnout, protože máme v tento den a v podobném časovém rozložení naší akci ve spolupráci s knihovnou, a  to  v Domově seniorů Mistra Křišťana  od 15.00 hodin  Hudební podzim s knihovnou XI – 5. lekce – Jihočeské divadlo České Budějovice. To se nemůžeme nechat ujít, protože je to úžasný kulturní zážitek.

      Druhý termín akce nabídnutý zástupcem Policie ČR na 28. 11. 2017 opět od 16.00 hodin v radničním sále MěÚ Prachatice je pro nás příznivější. Náš spolek akce pro členy a veřejnost pořádá vždy v úterý. Tento den máme také osvětovou akci pro členy a pro veřejnost. Jedná se o přednášku Libuše Oulehlové od  14.00  „Testy kvality“ v Komunitním centru SNP 559, Prachatice. Domluvila jsem s našimi členy spolku, že z této přednášky se přesuneme na  výchovnou akci pořádanou Policii ČR.

      Pro příště by bylo dobré naplánovat takovéto významné, osvětové akce alespoň půl roku dopředu, kdy se tvoří plány činnosti jednotlivých spolků, či organizací, aby si to  zahrnulo do  činností. Zde bych uvítala i jakousi pravidelnost v této osvětě a užší spolupráce s Policií ČR.

Za Seniorskou občanskou společnost Prachatice, z.s.:

RNDr. Jana Krejsová


AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 2017

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost

Jan Amos Komenský

 

Akademie třetího věku, kterou pořádala Seniorská občanská společnost Prachatice, z.s. za odborné pomoci Městské Knihovny Prachatice, proběhla v letošním roce v příjemných prostorách Radničního sálu. Senioři mají obrovský zájem o vzdělávání touto formou, a to se odrazilo v hojné účasti posluchačů na tematických přednáškách. Mgr. Pavel Fencl pohovořil o  historii silniční dopravy na Prachaticku. Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. přiblížila účastníkům historický vývoj v oblasti Šumavy. PhDr. Jordán Hanuš se zabýval muzikanty a cirkusy v Pošumaví a v Prachaticích. Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. vyzdvihla význam Anežky Přemyslovny, která byla výraznou osobností v řeholním světě. Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. ukázal Zikmunda Lucemburského jako skvělého vládce a moudrého muže. Mgr. Vladimíra Fridrichová Kunešová přiblížila posluchačům význam křížových cest.

Závěrem Akademie 3. věku bylo uděleno 73 certifikátů účastníkům ročníku 2017, což dokazuje, že je stále zájem o nové informace z oblasti vlastivědy, historie, ekologie, tak i ze společenského dění v regionu.

Akademie 3. věku byla v tomto roce obohacena o badatelské cesty. Velmi podnětné byly návštěvy hradu Zvíkova, zámku Orlík nad Vltavou a Anežského kláštera v Praze. Ani regionální badatelské průzkumu terénu spojené s pochopením drobné sakrální architektury zapadly do nového konceptu. Mgr. Vladimíra Fridrichová Kunešová provedla studenty akademie po církevních památkách v historickém jádru Prachatic a po Svatopetrské stezce směrem ke hřbitovu a Starým Prachaticím.

Budeme připravovat další ročník těchto vzdělávacích akcí s terénním bádáním, protože jsou, od účastníků – posluchačů – terénních badatelů, velmi žádané.

Seniorská občanská společnost také aktivně zapojuje seniory do výuky jazyků, a to angličtiny a němčiny. Je to pro ně úžasná pomoc při návštěvách v zahraniční, kde se zdatně dorozumí a nepotřebují tlumočníka.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za finanční podporu MĚSTU PRACHATICE, které nám poskytlo grant na CELOŽIVITNÍ UČENÍ SENIORŮ. Tuto podporu MĚSTA PRACHATICE senioři velmi oceňují a příležitost k rozšiřování vědomostních obzorů využívají.

 

Za Seniorskou občanskou společnost Prachatice, z.s.

RNDr. Jana Krejsová

 

 


ANEŽSKÝ KLÁŠTER

Badatelská cesta posluchačů  A3V 24. 5. 2017  do Prahy, poznat historii i současnost  Anežského kláštera.

 

      Areál Anežského kláštera patří mezi nejvýznamnější pražské národní kulturní památky. Díky podpoře  finančních prostředků z grantů  v letech  2015 a 2016, proběhly velké stavební a restaurátorské úpravy v areálu kláštera doplněné venkovními  úpravy terénu včetně osázení zeleně.       

     Došlo  také na zrestaurování  pozůstatků bývalého kláštera menších bratří. Veřejnost se může aktivně seznámit v současné době  s původní unikátní dispozicí bývalého dvojkláštera – ženského kláštera klarisek a mužského kláštera menších bratří.

       Stavební dějiny kláštera připomíná i  expozice lapidária a zajímavě  komentovaný prohlídkový okruh věnovaný osobnosti sv. Anežky České  včetně přínosu a  významu zdejšího kláštera pro společnost.

        V roce  2016 byly  zahrady zpřístupněny široké  veřejnosti k aktivnímu využívání. V zahradách a v celém areálu je velmi příjemné prostředí pro návštěvníky, včetně načerpání vědomostí o minulosti areálu a jeho současným význam pro naši společnost. Klášterní zahrady jsou oživeny  novou sochařskou expozicí včetně nového  mobiliáře. Jsou volně přístupné  branami z Dvořákova nábřeží.

Všem doporučuji tento areál navštívit, na chvilku se zastavit a zavzpomínat na minulost.

RNDr. Jana Krejsová


ZVÍKOV

Badatelská cesta posluchačů  A3V 16. 5. 2017 na hrad Zvíkov a zámek Orlík

      Naše historické bádání  začalo severně od Písku, v místě soutoku Otavy s Vltavou, kde se nachází  na skalnatém ostrohu hrad Zvíkov. Údolí pod hradem bylo ve druhé polovině 20. století zatopeno Orlickou přehradou.

      Do areálu hradu se vstupuje z jižní strany branou s hranolovou věží Píseckou.  Za Píseckou věží je menší prostor, ohraničený po stranách hradbami a na severu mohutnou štítovou zdí se vstupní branou. Z pravé strany brány se nachází  okrouhlá věž Hláska. Na západní straně přechází štítová zeď v baštu Krahujec. Za druhou bránou se otevírá  poměrně rozsáhlý prostor. V severovýchodním rohu této plochy byla zbudována nejstarší část gotického hradu. V jeho jižním nároží stojí  hranolová věž Markomanka. Nádvoří centra hradu bylo obestavěno patrovými raně gotickými palácovými křídly. Spojnicí mezi  prostorami interiéru byl klenutý arkádový ochoz.  

      Nejvýstavnější prostorou hradu je kaple sv. Václava vyplňující většinu patra jižního křídla. K západní hradbě naproti centru přiléhá několik budov včetně někdejšího hradního pivovaru. Severozápadní nároží hradu spojuje se západní hradbou areálu příčná hradba s branou. Za ní se otevírá prostor  o trochu menší než plocha za štítovou zdí s druhou branou.

Severozápadní část nádvoří  byla vyčleněna hradbou a tvoří tak samostatnou funkční jednotku, jíž dominovala Červená věž na severovýchodě. Severní hradba hradu byla v nárožích zesílena dvěma věžicemi z poloviny 13. století. V sousedství Červené věže byla  tzv. Železná brána vedoucí do parkánu se šesti obdélnými baštami.  Před parkánem severně se nachází val. Val začínal před severovýchodním nároží hradu a končil  u východní brány. Tou se sestupovalo po svahu dolů k soutoku řek. Stávalo zde podhradní městečko, jehož nejvýznamnějšími objekty byly kostel sv. Mikuláše ve svahu pod parkánem a mlýn.

       Stavební aktivity Přemysla Otakara II. vtiskly hradu ty rysy, které jsou pro něj dodnes charakteristické. Rožmberkové  obohatili hrad o severní parkán s baštami  a   některé  hospodářské budovy. Švamberkové vnesli na hrad prvky renesance, které se projevily sgrafitovou výzdobou vnějšku centra  hradu a rozšířili hospodářské budovy včetně výstavby pivovaru v roce 1550.

       Celý prostor hradu jsme si prošli nejen sami, ale věnoval se nám průvodce, který přítomné seznámil s historií hradu a různými zajímavostmi  a záhadami. Vše jsme  si řádně zdokumentovali, pokochali se krásným historickým skvostem a dokonalou přírodou s odrazem jejího obrazu na vodní hladině přehradní nádrže.

       V podhradí Zvíkova jsme nastoupili na loď Lipno, což byl přenádherný zážitek. Tato loď brázdila v šedesátých letech Lipenskou nádrž a touto lodí jsem jela na Lipně na školním výletě se Základní školou Nebahovy. Již tenkrát to byl pro mne obrovský zážitek, jen ta loď se mi tenkrát zdála strašně obrovská. Nyní s odstupem času byla přiměřeně velká počtu pasažérů, které vezla a délce přepravy na zámek Orlík.  Všichni jsme si to užili, byl nádherný slunečný den, voda klidná, výhled na okolní krajinu velmi příjemný. Kapitán lodi  se svou posádkou byli velmi přátelští  a zodpovědní lidé. Bezpečně, v klidu a pohodě nás dovezli na Orlík.

        Na Orlíku nás přivítal klid, zeleň, květiny a páv v zámeckém parku. Někteří účastníci badatelské cesty si šli prohlédnout zámek, jiní relaxovali v zámeckém parku, či v příjemné restauraci. Musím moc pochválit účastníky, že byli velmi pozorní k výkladům přednášejících, disciplinovaní na časy odjezdů, srazů apod. No, prostě všichni byli úžasní a skvělí lidé a zážitky z badatelské cesty nesmírně obohatili naše duševno. Příští rok pojedeme zase bádat na další kouzelné místo. Nechcete jet s námi bádat?

Za SOS Prachatice informaci zpracovala RNDr. Jana Krejsová  


Informační a programový list 2. pololetí 2017 pro členy společnostiJazykové kurzy opět probíhají


POZVÁNKA NA VÝLET S DDM PRACHATICE

 


Prohlídka tepelného hospodářství

 

 

          

Senioři v Prachaticích se zajímají o výrobu tepla, elektrické energie a teplé vody Tepelným hospodářstvím Prachatice s.r.o.

Seniorská občanská společnost Prachatice z. s. zorganizovala 2. 5. 2017,  nejen pro své členy, ale i širokou veřejnost, ve spolupráci s Tepelným hospodářstvím Prachatice s.r.o.,  prohlídku plynové kotelny na čtvrtém bytovém okrsku v Prachaticích s odborným výkladem pánů  Kolína a Sedleckého.  Jednatel společnosti seznámil všechny přítomné, jak tepelné hospodářství města pracuje a jak je potřebné pro občany města a hlavně pro odběratele tepla a teplé vody. 

Hlavním předmětem činnosti společnosti Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. je výroba a rozvod tepla a teplé vody a výroba elektrické energie ve městě Prachatice. Tepelná energie je vyráběna v centrální kotelně  na čtvrtém bytovém okrsku. Elektrická energie je vyráběna v kombinovaném cyklu výroby elektřiny a tepla. Elektřina se vyrábí od roku 2009 parní točivou redukcí a nově od roku 2014 také dvěma kogeneračními jednotkami v areálu kotelny. 

Společnost provozuje 13,2 km teplovodních rozvodů a 8,1 km horkovodních rozvodů. Předání tepla našim zákazníkům zajišťuje 36 výměníkových stanic a 7 domovních plynových kotelen. Teplárna zásobuje tepelnou energií cca 3 000 domácností, průmyslové podniky, organizace a instituce.

Mezičlánkem mezi kotelnou na čtvrtém bytovém okrsku a primární horkovodní sítí,  je centrální předávací stanice pára/voda, kde pára přechází v horkou vodu.  Transformace páry na horkou vodu probíhá prostřednictvím parních výměníků.  Následně dochází u horké vody k její regulaci a distribuci do soustavy města k místním výměníkovým stanicím voda/voda.

V čem je centrální dodávka tepla lepší než lokální vytápění:

 

 • Spolehlivost. V centrální kotelně je možnost spalovat kromě primárního paliva plynu i lehký topný olej a tím si zachovat vysokou míru spolehlivosti dodávek tepla odběratelům.
 • Komfort. Vytápění je komplexní službou, kdy na odběrateli zůstává pouze péče o radiátory a nastavení termostatických hlavic dle požadované teploty. Ostatní starosti přebírá dodavatel tepla.
 • Úspora investic a času. Ze strany odběratelů není potřeba žádných investic do zdrojů vytápění. Po dohodě s tepelným hospodářstvím lze zajistit tepelnou přípojku a technologické zařízení předávací stanice přímo v domě. Odběratel nemusí zajišťovat pravidelné revize, které má na starosti dodavatel.
 • Bezpečnost. Vytápění z centrálního zásobování je bezpečné a nevýbušné.
 • Ekologie. Hlavním palivem Tepelného hospodářství Prachatice s.r.o. je ušlechtilé palivo v podobě zemního plynu. Vzniklé spaliny jsou rozptylovány vysokým komínem tak, aby se ani za nepříznivého počasí nehromadily v obydlených částech města. Kromě toho je v kotelně pravidelně prováděno autorizované měření emisí a seřízení spalovací techniky.
 • Cena. Cena za teplo je plně kontrolována Energetickým regulačním úřadem, nelze ji tedy svévolně navyšovat a zahrnuje pouze uznatelné náklady. Díky využívání moderních účinných technologií a dobrému hospodaření společnosti, lze v brzké době očekávat snížení ceny za tepelnou energii.
 • Servis a zázemí. V případě dotazů, stížností nebo požadavků na vytápění, nemusí odběratelé těžko shánět servisní firmu. Stačí zavolat na dispečink kotelny a naši zaměstnanci jsou připraveni pomoci s nastalou událostí.

 

V čem je problém, který se musí řešit:

 

 • Teplá voda. Příprava a rozvod teplé vody je pro nás často zdrojem stížností na její kvalitu (zabarvení), která je důsledkem zvýšeného obsahu železa a často taky zákalu přímo od dodavatele studené vody. Úspěšně se nám osvědčila instalace elektrolytických úpraven firmy Euro Clean s.r.o., díky kterým významně snižujeme tento jev a snažíme se hlídat kvalitu. Plnění státní normy na teplou vody je z naší strany prověřováno pravidelným odběrem vzorků pro zdravotní ústav.

 

Jakou cestou se tepelné hospodářství hodlá ubírat:

 

 • Konkurenceschopnost. Udržet si spokojené a stálé zákazníky je naší prioritou. Služby, které nabízíme jsou jasně definované a na profesionální úrovni. Cílem je snížení a stabilizace ceny za tepelnou energii, která může strhávat pomyslný jazýček na vahách k přechodu na alternativní zdroj vytápění. Významným způsobem k dosažení cíle je dlouhodobý nákup levnějšího paliva působením na energetické burze.    
 • Nový odběratelé. Cenová politika, zajištění tepelné přípojky včetně technologie a v neposlední řadě zkušenosti jsou hodnoty, kterými chceme oslovit další potencionální odběratele a nabídnout jim komfort centrálního vytápění.
 • Modernizace. Většina našich zařízení v současné době pracuje s moderním řídícím systémem a technologií. Stále však zůstávají provozy a potrubní systémy, na které je třeba zaměřit pozornost v podobě modernizace chodu a zvýšení účinnosti.
 • Méně znečisťujících emisí. Investicí do řízení spalovací techniky a recirkulace spalin, chceme snížit dopad emisní zátěže pro obyvatele města Prachatice.
 • Dobré jméno. Vše, co děláme a kam směřuje naše úsilí je ve výsledku vždy přetaveno v teplo pro naše odběratele. Jsme hrdí na svoji práci a na skutečnost, že tepelné hospodářství zůstalo v rukou města Prachatice. Do budoucna jde o závazek, kterým chceme posilovat dlouhodobé základy a udržovat dobré jméno městské společnosti a města Prachatice.

 

Článek zpracovala RNDr. Jana Krejsová společně s jednatelem společnosti Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. Bc. Petrem Kolínem, DiS.


Vycházka do městských lesů

Kouzelný svět městských lesů očima Ing. Štěrby

Vážení,

máte jedinečnou možnost v úterý  6. 6. 2017 ve 14.00 hodin přijít do zookoutku  Feferské rybníčky, kde vás bude očekávat  pan Ing. František Štěrba, který vás seznámí jak s úsekem hospodaření v lesích v okolí Prachatic,  tak  vám ukáže co městská správa lesů dělá pro nás Prachatické.  Na místo samé se dopraví každý sám. Doporučuji procházku lesem, po „Tankovce“ nebo přes lázně směrem k rybníčkům.

Přijďte, bude to nádherný zážitek pro všechny.

Zvu vás jménem SOS Prachatice, RNDr. Jana Krejsová

 


Sportovní hry seniorů 2017


ZRUŠENÍ AKCE

Akce, která se má konat 9.5. 2017 od 14.00 hodin "Prohlídka Sběrného dvora v Prachaticích s výkladem Ing. Josefa Starého" se z organizačních důvodů RUŠÍ.


DEN VODY


Informační a programový list 1. pololetí 2017 pro členy společnosti


SOS Prachatice, z.s. se zabývá kromě jiného i pravidelným:


Cvičení a plavání

- Cvičením v tělocvičně gymnázia (každý čtvrtek 18.00 - 19.00 hodin kromě prázdnin), které vede v tělocvičně gymnázia Mgr. Alena Hattanová. Používáme řadu cvičebních pomůcek a sériích cviků procvičujeme při hudbě celé tělo.

- Cvičením ve vodě a plaváním ( každý pátek 13.00 - 14.00 hodin v krytém bazénu kromě prázdnin). Cvičením ve vodě a plaváním postupně protahujeme celé tělo, plaveme a cvičíme u zdi bazénu a posilujeme u bloků. Poslední čvrthodinu si prohříváme celé tělo ve vířivce. Cvičení vede taktéž Mgr. Alena Hattanová. Naši členové platí tradičně pouze 10,- Kč.

- Pohybovou terapií rukou a jógu prstů, kterou zařazuje naše organizace pravidelně v podzimním období. Má tři části:
            1. cvičení bez náčiní
            2. cvičení s náčiním
            3. hry
   Při cvičení aktivizujeme činnost jednotlivých orgánů našeho těla, protože nejvíce akupresurních bodů se nachází právě na rukou. Proto je tato terapie tolik prospěšná pro naše zdraví. 


Pozvání na cvičení


Na studium cizího jazyka není nikdy pozdě

 

     Znalost cizího jazyka je v dnešní době nezbytná snad pro každého z nás , nehledě na věk. Na studium není proto nikdy pozdě, znalost cizího jazyky se může hodit nejen při cestování, ale díky studiu se trénuje i pamětˇ. 

Pokud budete mít zájem, můžete se přihlásit  do jazykových kurzů AJ a NJ , které bude opět pořádat SOS Prachatice, z.s. na podzim  2016.

Pro zájemce o studium cizích jazyků  bude SOS Prachatice, z.s. opět pořádat kurzy AJ a NJ pro začátečníky i pro pokročilé podle počtu přihlášených. Kurzy budou probíhat od října 2016 .

Bližší informace budou uveřejněny v měsíci září.

_____________________________________________________

Rozhodnete-li se začít učit nebo zdokonalit znalost cizích jazyků můžete se přihlásit do jazykových kurzů.

SOS zahajuje od 3.10.2016 podzimní kurzy AJ a NJ.

Kurz AJ - lektorka Mgr. Eva Pavlová, bude probíhat ve dvou skupinách.

I. skupina pro pokročilé se bude konat každé pondělí od 7.30 - 9.00 hod.

II. skupina pro mírně pokročilé také každé pondělí od 9.05 - 10.35 hod.

( Oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Prachatice ).

 

Kurz NJ - lektorka Mgr. Krista Procházková, pro mírně pokročilé se bude také konat každé pondělí  od 15.15 - 16.45 hod. v klubovně Městské knihovna v Prachaticích .

 

Kurzy pro začátečníky se uskuteční podle počtu zájemců, kteří se mohou přihlásit u p. Hany Vlasákové na tel. čísle 388 316 009 nebo v Jihočeském centrum SNP 559.

Bližší informace o výuce jazyků sdělí lektorky před zahájením výuky.

Za SOS    Věra Fáberová

_____________________________________________________


Evropský týden mobility 16.9. - 22.9. 2016


Výlet pro seniory

Seniorská občanská společnost Prachatice, z.s. uspořádala dne 23.6. 2016 výlet pro seniory pod názvem "Co živého lze spatřit na Šumavě."
Před Kvildou jsme si prohlédli Návštěvnické centrum-jeleni. Měli jsme štěstí, jeden jelen přešel přes cestu mezi námi, dalščí dva jsme viděli v mlází.
Po prohlídce jsme autobusem pokračovali přes Modravu a Rokytnou k Návštěvnickému centru-vlci. I tady jsme měli štěstí, jeden vlk se nám předvedl, jak se vyhřívá na sluníčku, druhý kráčel lesem a v malém ohraničeném teritoriu nám vlčice předvedla pět vlčat.
Poslední zastávkou byla Borová Lada a prohlídka rybí líhně. Po prohlídce a občestvení jsme si nenechali ujít shlédnutí místního sovince. I tady bylo co obdivovat-sovu sněžnou, výry, puštíka a jiné sovy. Počasí nám přálo, všechno klaplo podle plánu, tak jsme odjížděli domů plni dojmů a spokojenosti.
Velké poděkování patří našemu prlvodci panu PhDr. Janu Stráskému a paní Haně Kuvíkové, která zájezd zajišťovala.

_____________________________________________________


Z činnosti SOS Prachatice, z.s.

Dne 10.5. 2016 se konala exkurze na Chodsko, která navazovala na přednášku v rámci cyklu Akademi 3. věku. Lektorem přednášky a průvodcem exkurze byl Mgr. Pavel Fencl, ředitel Prachatického muzea, který je členy SOS z.s. Prachatice velmi oblíben a obdivován za velké znalosti a přístup k účastníkům.
V rámci exkurze jsme navštívíli Kozinův statek, muzeum a pomník J.Š. Baara a Domažlice. 
O tento výlet byl veliký zájem, a protože nebyli uspokojeni všichni zájemci, proto je naplánováno zopakování 11.10. 2016. Termín exkurze bude upřesněn na členské schůzi SOS z.s. Prachatice dne 27.9. 2016.

23.6. 2016 se přihlášení členové zúčastní exkurze na Šumavu s průvodcem PhDr. J. Stráským.
_____________________________________________________

 Dne 2.6. 2016 proběhla v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích "Seniorská olympiáda." Tuto olympiádu pořádala Městská organizace Svazu důchodců z.s. Prachatice pod vedením paní Zdeny Hrůzové.
Z naší organizace SOS z.s. Prachatice se zúčastnilo čtyřčlenné družstvo ve složení:
- Jana Benešová
- Jindřich Krbeček
- Marie Machartová
- Božena Procházková
Ze 13 soutěžících družstev jsme se umístili na krásném 3. místě. Vše bylo vzorně připravené včetně občerstvení.


_____________________________________________________


Pozvání na Seniorské hrádky

                                            

Seniorská občanská společnost, z. s., 383 01 Prachatice SNP 559

 

Dovolte mi vážení členové i nečlenové našeho spolku, abych vás všechny pozvala na akci pro seniory, kterou pořádá tento týden u nás v Prachaticích Jihočeský kraj a město Prachatice. „Seniorské hrádky“ proběhnou ve středu 14. 9. 2016 od 15.00 hodin v Národním domě v Prachaticích.  Vystoupí zde v zábavné části programu Josef  Laufer.  Na hrádkách získáte  nové informace o Senior pasech, můžete si nechat změřit tlak a cholesterol.

 

Ráda se s Vámi osobně setkám na této akci, která bude pro nás všechny skvělým kulturním a informačním zážitkem.

 

RNDr. Jana Krejsová